50five group logo tagline50five group logo

Aanvullende installatievoorwaarden 50five

Deze aanvullende voorwaarden gelden naast de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC 2016).

Deze additionele voorwaarden gelden naast de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC 2016).

U hebt gekozen voor installatie door een van onze installatiespecialisten. Dit zijn de Installatievoorwaarden (“voorwaarden”) waaronder 50five B.V. de installatieservice (“Installatieservice”) aanbiedt:

De hier genoemde voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op producten die aangekocht zijn bij 50five B.V. en zijn van toepassing op:

1. iedere klant die een product aankoopt waarbij een ‘eenvoudige’ installatie aangeboden wordt;

2. iedere klant die een product koopt samen met het product ‘installatievoucher 50five’;

Installatievouchers kunnen enkel na schriftelijk akkoord van 50five worden ingewisseld;

3. iedere klant die akkoord heeft gegeven op een persoonlijke offerte inclusief installatieservice.

Op de werkzaamheden die 50five uitvoert zijn tevens de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC 2016) van toepassing. Deze algemene voorwaarden van Techniek Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaaleconomische Raad en zijn in werking getreden per 1 maart 2016.

Door afname van de Installatieservice gaat u akkoord met deze aanvullende voorwaarden.

1. Wat valt er onder de Installatieservice

Onder Installatieservice wordt verstaan: het aansluiten, inregelen (m.u.v. Trueplay) en testen van het product. Tevens zal er een korte uitleg worden gegeven over het product.

Enkel de bestelde materialen worden geïnstalleerd. Bij de installatie van het product beperkt de installatiespecialist zich tot de materialen welke (in doos) worden geleverd bij het product. Additionele producten en materialen kunnen tegen een meerprijs (materiaal en uren) door onze installateur geïnstalleerd worden. Indien dit bij u het geval is wordt er om akkoord gevraagd door onze installateur door middels van ondertekening in onze app. Indien u geen akkoord geeft, heeft 50five het recht de installatie niet uit te voeren. Houd er rekening mee dat wij op voorhand van extra werkzaamheden op de hoogte dienen te zijn. Het is mogelijk dat wij een nieuwe afspraak moeten inplannen om alle werkzaamheden af te kunnen ronden. De extra kosten worden bij u in rekening gebracht.

2. Wat verwachten we van u als klant*

2.1. De afspraak

Na de ontvangst van uw bestelling neemt 50five binnen 5 dagen contact met u op voor het maken van een afspraak. 50five kan alleen een afspraak inplannen indien contact en adresgegevens volledig zijn ingevuld.

U dient zelf aanwezig te zijn op het afgesproken en bevestigde tijdstip. Bent u ondanks een bevestiging van de afspraak niet aanwezig en wordt dit niet uiterlijk 5 dagen voor de afspraak aan ons doorgegeven, hetzij telefonisch of per mail, kunnen er kosten door 50five in rekening worden gebracht à € 85,00 voorrijkosten, plus eventuele andere bijkomende kosten (gehuurde hoogwerkers, graafmachines, gereedschappen, etc.). Dit geldt tevens voor overige annuleringen die niet uiterlijk 5 dagen voor de afspraak aan ons worden doorgegeven.

De afspraak is altijd een indicatie. Door overmacht is het mogelijk dat een installateur eerder of later dan het afgesproken tijdstip aanwezig is, of dat de afspraak volledig verplaatst dient te worden. 50five kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

2.2. Hoe kunt u betalen?

2.2.1. Consumenten

Het geoffreerde bedrag op de door jou goedgekeurde offerte, het eventuele openstaande bedrag en de eventuele extra kosten (meerwerk) dienen na afronding van de installatie aan de installateur voldaan worden, ofwel via pin, ofwel via betaallink die de installateur op dat moment doorstuurt. Dit kan betekenen dat u tijdelijk het limiet bij de bank moet verhogen. Houd er rekening mee dat creditcards niet worden geaccepteerd als betaalmiddel. In verband met de veiligheid van onze monteurs accepteren zij geen contact geld. Afhankelijk van de grootte van het bedrag kan er aan u gevraagd worden om een aanbetaling te voldoen.

2.2.2. Klein zakelijke klanten

Wij begrijpen dat het soms voor kleinzakelijke klanten niet wenselijk is om na afronding van de installatie ter plekke via betaallink te betalen. Achteraf betalen via factuur is mogelijk. Wij hanteren een betaaltermijn van 14 dagen na dagtekening factuur. Afhankelijk van de offerte is het mogelijk dat wij vragen om een aanbetaling van 25% voordat de installatie plaatsvindt. Voor de resterende kosten geldt een betaaltermijn van 14 dagen na dagtekening factuur.

2.3. Boor- en graafwerkzaamheden

Voor de meeste installaties dient de installatiespecialist te boren of graven. Door akkoord te gaan met de voorwaarden, bevestigt de consument dat hij/zij weet waar alle leidingen zich bevinden. De ondergrond is geschikt voor graafwerkzaamheden (geen cement/beton). De installatiespecialist en met uitstek 50five kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het raken van een leiding en eventuele gevolgschade. Indien de ondergrond niet geschikt blijkt te zijn, en de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, wordt de afspraak verplaatst en worden voorrijkosten in rekening gebracht. Indien ter plekke blijkt dat 50five de boorwerkzaamheden niet kan uitvoeren en er een gespecialiseerd extern bedrijf noodzakelijk is voor deze werkzaamheden, wordt de afspraak verplaatst. De extra kosten worden doorberekend aan de klant.

50five kan de boor- en/of graafwerkzaamheden voor de consument uitvoeren. Er kan en zal echter geen kwaliteitsgarantie afgegeven worden voor de herstelwerkzaamheden. De consument kan ervoor kiezen om de herstelwerkzaamheden aan bestrating of tuin te laten uitvoeren door een gespecialiseerd hoveniers- of bestratingsbedrijf. Deze kosten kunnen niet verhaald worden op 50five. Om beschadigingen aan de bestaande leidingen in de grond te voorkomen, geeft de consument aan waar deze eventuele kabels of leidingen zich bevinden.

3. Elektrische installatie consument

Voor de meeste installaties geldt dat de elektriciteit tijdelijk uitschakeld moet worden voor een veilige installatie. Wij raden de klant aan elektronische apparatuur op voorhand uit te schakelen, zodat deze geen schade ondervinden van het uit- en inschakelen van de elektriciteit. 50five kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade aan elektronische apparatuur.

50five is niet verantwoordelijk voor de netbeheerdersaansluiting, denkend aan voldoende capaciteit. Zolang de aansluiting van de netbeheerder niet voldoet aan de gewenste vermogensvraag, spanningsniveau en aardingsvoorziening kan het zijn dat de laadinstallatie niet of niet optimaal functioneert. Uit veiligheidsoverweging kan de installatie uitgeschakeld worden totdat de genoemde aansluiting wel voldoet aan genoemde eisen.

Als de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die door de consument veroorzaakt is, dan dient de consument de daaruit voor de installatiespecialist voortvloeiende schade te vergoeden, indien deze aan de consument kan worden toegerekend.

4. Zegelrecht

Zegelrecht houdt in dat een installateur de zegel van de netbeheerder in de meterkast mag verbreken en deze mag vernieuwen. Dit is in uitzonderlijke situaties noodzakelijk voor het verrichten van de werkzaamheden en kan niet altijd op voorhand door middel van foto’s geconstateerd worden.

Indien wij voor het uitvoeren van de installatie de zegel moeten verbreken, doen wij dit enkel op nadrukkelijk schriftelijk verzoek van de klant.

5. Schade veroorzaakt door de installatiespecialist

Indien er sprake is van schade ten tijde van een installatie, neemt de installatiespecialist contact op met het hoofdkantoor. De installatiespecialist en 50five stellen vast of de schade door de installatiespecialist veroorzaakt is. Indien dit wordt vastgesteld, versturen wij dezelfde dag een e-mail naar de klant waarin 50five schriftelijk de schade erkent. Wij stellen vast ofwij de schade zelf kunnen repareren, of dat wij herstelwerkzaamheden door een derde (in redelijkheid en billijkheid) vergoeden.

Wij vergoeden eventuele kosten enkel op basis van een gespecificeerde factuur. De verwachte kosten kunnen niet in mindering worden gebracht op de kosten van de installatie. De kosten van de installatie dienen in zijn volledigheid per pin of betaallink betaald te worden aan de installatiespecialist.

Wij vergoeden geen kosten voor indirecte schade, zoals verlies van omzet of gederfde winst of verlies van goodwill en reputatie.

Bovenstaande is niet van toepassing op eventuele schade bij het raken van leidingen, zoals aangegeven onder “Boor- en graafwerkzaamheden”, of aan elektronische apparatuur, zoals aangegeven onder “Elektriciteit”.

6. Garantie

De garantie voor een juiste installatie ligt volledig bij 50five. De verantwoordelijkheid voor het gebruik volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing ligt bij de gebruiker. Mocht blijken dat het product ondeugdelijk is geïnstalleerd door 50five, zijn de herstelkosten voor onze rekening.

Mocht 50five defecten herstellen of onderdelen vervangen die niet onder de installatiegarantie vallen, dan kunnen de kosten hiervoor in rekening worden gebracht.

Indien er sprake is van een storing, dient de klant dit aan 50five te melden. 50five dient voldoende tijd te krijgen de storing the analyseren, troubleshooten en verhelpen. Indien de klant er voor kiest de storing door een derde partij te laten repareren, kunnen deze kosten niet op 50five verhaald worden.

In geval van onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden zal 50five niet gehouden zijn de Installatieservice uit te voeren. Wij nemen dan contact met je op om een nieuwe afspraak te maken.

7 . Additionele vereisten voor het installeren van een laadpaal

Er dient een veilige en werkende elektrische installatie aanwezig te zijn waarop het laadstation kan worden aangesloten. Tevens dien je te zorgen voor schone, droge, veilige en goed bereikbare werkplekken. Zowel bij de meterkast als de kruipruimte, voor het geval er kabels onder de vloer moeten worden aangelegd.

In de meterkast dient voldoende ruimte te zijn voor een eventuele uitbreiding van de benodigde groepen. De aansluiting van de netbeheerder dient te voldoen aan de gewenste vermogensvraag en spanningsniveau van de installatie na uitbreiding. Tevens dient een aardingsvoorziening aanwezig te zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant.

Zolang de aansluiting van de netbeheerder niet voldoet aan de gewenste vermogensvraag, spanningsniveau en aardingsvoorziening kan het zijn dat de laadinstallatie niet of niet optimaal functioneert. Uit veiligheidsoverweging kan de installatie uitgeschakeld worden totdat de genoemde aansluiting wel voldoet aan genoemde eisen.

Om gebruik te maken van de functionaliteit van het laadstation dient er een werkende DSL router (WiFi) aanwezig te zijn met ruim voldoende bereik op de locatie waar de laadpaal wordt geplaatst. Tevens kan het nodig zijn dat er een vrije LAN-poort (poort op de router of switch) beschikbaar moet zijn. Zorg ervoor dat je jouw WiFi-wachtwoord bij de hand hebt op het moment van de installatie.

Wij stellen het op prijs als je de bijbehorende applicatie (app) die bij de nieuwe laadstation hoort, vooraf hebt geïnstalleerd. Indien je een 50five GO abbonnement hebt vragen wij je je account vooraf aan de installatie te activeren evenals de 50five GO app in de app stores te downloaden (IOS/ Android).

Indien onze installatiespecialist de installatie beoordeelt en deze niet overeenkomt met de vooraf afgegeven situatie van de klant (foto’s), zal onze installatiespecialist of klantenservice je een nieuwe aanbieding doen toekomen welke je kunt accepteren. Voor het niet kunnen uitvoeren van de installatie door onjuiste informatie brengen wij kosten in rekening à € 170,00. Deze kosten dienen ter plaatse aan de installatiespecialist per pin of betaallink te worden voldaan.

Indien de consument aangeeft dat er gebruik gemaakt kan worden van reeds bestaande mantelbuizen, dienen de uiteinden van deze mantelbuizen bij aanvang van de installatiewerkzaamheden zichtbaar en toegankelijk te zijn voor onze installatiespecialist.

Indien de consument aangeeft dat er gebruik gemaakt kan worden van reeds aanwezige bekabeling voor de voeding van het laadstation danwel deze bekabeling zelf aanlegt/laat aanleggen voor aanvang van de installatiewerkzaamheden, dient deze bekabeling te voldoen aan de minimum eisen zoals gesteld door de laadstationfabrikant danwel gebruikelijk is bij de toepassing van een vergelijkbaar laadstation.

8. Additionele vereisten voor het installeren van een slimme thermostaat of regeling centrale verwarming (multi zone systeem)

Er dient een veilig en werkend, compatibel verwarmingssysteem aanwezig te zijn waarop de thermostaat of regeling kan worden aangesloten. Het verwarmingssysteem is een standaard verwarmingssysteem (CV-ketel plus bedrade thermostaat aansluiting) waarbij de slimme thermostaat binnen 1 uur kan worden aangesloten. Tevens dien je te zorgen voor schone, veilige en goed bereikbare werkplekken, zowel bij het CV-toestel als de plek waar de thermostaat komt te hangen. Het is aan de installatiespecialist om de werkplek als veilig en schoon te verklaren, voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden. Binnen 1 meter van de CV-ketel dient een vrije wandcontactdoos (stopcontact) aanwezig te zijn.

Om gebruik te maken van de functionaliteit van de thermostaat dient er een werkende DSL router (WiFi) aanwezig te zijn met ruim voldoende bereik op de locatie. Tevens kan het nodig zijn dat er een vrije LAN poort (poort op de router of switch) beschikbaar is.

Zorg ervoor dat je jouw WiFi-wachtwoord bij de hand hebt op het moment van de installatie.

Wij stellen het op prijs wanneer je de bijbehorende applicatie (app) die bij je nieuwe thermostaat past, vooraf hebt geïnstalleerd.

Voor de installatie van een multi zone systeem raden we je altijd aan om de ventielen van de radiatoren te laten vervangen. De slimme radiatorknoppen passen alleen op thermostatische ventielen. Ook al heb je thermostatische ventielen, raden wij je toch aan deze te vervangen voor een juiste werking van het systeem en ter voorkoming van lekkages. Houd er rekening mee dat het niet vervangen van de ventielen op eigen risico is.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het anders functioneren van de CV-ketel door het vervangen van de thermostaat. Mochten wij kunnen voorzien dat er iets gaat veranderen aan het gedrag van de ketel, dan wordt dit met je overlegd.

Indien onze installatiespecialist de installatie beoordeelt en deze niet overeenkomt met de vooraf afgegeven situatie van de klant (foto’s), zal onze installatiespecialist of klantenservice je een nieuwe aanbieding doen toekomen welke je kunt accepteren. Voor het niet kunnen uitvoeren van de installatie door onjuiste informatie brengen wij kosten in rekening à € 170,00 (tweemalig uurloon). Deze kosten dienen ter plaatse aan de installatiespecialist per pin of betaallink te worden voldaan.