50five group logo tagline50five group logo

Voorwaarden laadabonnementen

50five biedt u laadpaalbeheer abonnementen (CPO-dienst) en laadpas mogelijkheden (MSP-dienst). Op deze pagina raadpleegt u de geldende voorwaarden van deze diensten.

Algemene voorwaarden

Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten die door 50five aan de klant worden aangeboden. Indien de Klant de Laadpas activeert gaat de Klant expliciet akkoord met de Algemene Voorwaarden.

1. Definities
1.1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van eventuele bijlagen
1.2. Consument: de Klant, zijnde een natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met 50five een Overeenkomst aangaat op afstand tot afname van één of meer Product(en) en/of Dienst(en).
1.3. Consumentenkoop: de koop die wordt gesloten tussen 50five en een Consument met betrekking tot één of meer Producten, zijnde een roerende zaak.
1.4. Diensten: de door 50five via de Website of op andere wijze aan de Klant aangeboden diensten (waaronder maar niet beperkt tot laaddiensten, helpdeskdiensten, verrekeningsdiensten, automatische incasso, elektronische facturatie, elektronische communicatiediensten inclusief inzage in verbruik en overige diensten zoals nader gespecificeerd op de Website).
1.5. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van 50five onder de voorwaarden zoals hierin vastgelegd.
1.6. Elektrisch Voertuig: een wegvoertuig dat volledig wordt aangedreven door een elektromotor, en/of een hybride voertuig dat deels wordt aangedreven door een elektromotor, welk voertuig al dan niet gebruik maakt van elektriciteit die wordt opgeslagen in een batterij, oplaadbaar door gebruik van een Laadpunt.
1.7 Helpdesk: de klantenservice welke kan worden ingeschakeld in geval van vragen en/of klachten. Het telefoonnummer is terug te vinden op de Laadpas.
1.8 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met 50five deze Overeenkomst aangaat tot afname van Dienst(en); een Klant kan tevens Eindgebruiker zijn indien hij (ook) zelf gebruik maakt van de Producten en/of Diensten van 50five.
1.9 Koop op afstand: de Overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is.
1.10 Laadpas: de laadpas die toegang biedt tot het Laadpunt, het 50five netwerk en (waar mogelijk) het interoperabele Partnernetwerk. Deze laadpas kan zowel door 50five beschikbaar worden gesteld als door een van de Samenwerkende Partijen.
1.11 Laadpunt: een voorziening op een bepaalde locatie die kan worden gebruikt om de batterij van een Elektrisch Voertuig op te laden, waaronder Private Laadpunten en Publieke Laadpunten.
1.12 50five: de aanbieder van de Diensten, zijnde 50five B.V., gevestigd aan Luchthavenweg 55C 5657 EA te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer. Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van 50five wordt daarmee mede verwezen naar 50five B.V. en overige handelsnamen.
1.13 50five laadnetwerk: het samenstel van alle laadpunten waarover 50five (al dan niet in samenspraak met de eigenaar van het Laadpunt) controle kan uitoefenen over het verlenen van toegang aan derden.
1.14 Netwerk: het 50five Netwerk en Partnernetwerk(en) gezamenlijk.
1.15 Overeenkomst: de overeenkomst tussen 50five en de Klant met betrekking tot Diensten van 50five, waarvan deze Algemene Voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken.
1.16 Overeenkomst op afstand: de Overeenkomst waarbij, in het kader van een door 50five georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waaronder maar niet beperkt tot telefonie en internet.
1.17. Overeenkomst op afstand tot het verrichten van Diensten: de tot het verrichten van Diensten strekkende Overeenkomst op afstand tussen 50five en een Consument.
1.18. Partnernetwerk: het samenstel van alle laadpunten buiten het laadnetwerk van Last Mile Solutions, waar Klanten respectievelijk Eindgebruikers een Elektrisch Voertuig kunnen laden.
1.19. Privaat Laadpunt: een Laadpunt dat zich bevindt op privé terrein (al dan niet door de eigenaar van het betreffende laadpunt opengesteld voor een geautoriseerde gebruikersgroep).
1.20. Producten: de door 50five aangeboden producten, waaronder maar niet beperkt tot de Laadpunten en Laadpassen.
1.21. Publiek Laadpunt: een Laadpunt dat zich bevindt in de openbare ruimte en dat al dan niet behoort tot een Partnernetwerk.
1.22. Samenwerkende partijen: derde partijen waarmee 50five nauw samenwerkt in het aanbieden van laaddiensten.
1.23. Website: de gesloten klantensite van 50five die toegankelijk is via de URL www.50five.nl dan wel de Website van een van de Samenwerkende partijen waarmee 50five nauw samenwerkt. Of enige andere website die door 50five op enig moment wordt gebruikt in het kader van de Diensten waaronder maar niet beperkt tot www.50five.nl.

2. 50five laadabonnement
2.1. Met een laadabonnement van 50five krijgt Klant toegang tot het laden van zijn Elektrische Voertuig aan een Laadpunt, en afhankelijk van het type abonnement tevens tot een Netwerk van Laadpunten. De thans geldende tarieven voor de verschillende abonnementsvormen en Diensten zijn weergegeven op de website www.groenopladen.nl. De kosten voor het laden zelf worden gezamenlijk met de abonnementskosten van het laadpunt (indien van toepassing) maandelijks gefactureerd.
2.2. Als de Laadpas van 50five zoek raakt of niet meer werkt brengt Klant 50five daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. 50five zal de Laadpas dan blokkeren en Klant een nieuwe toesturen. Alle transacties die met de 50five Laadpas gedaan worden voordat deze bij ons als vermist is opgegeven, komen voor rekening van Klant.
2.3. Tot het moment van blokkering is de Eindgebruiker zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit verlies, diefstal of misbruik van de Laadpas.

3. Kosten
3.1. Wanneer Klant de 50five laadpas gebruikt bij het Private Laadpunt van Klant wordt daarvoor niets in rekening gebracht (behalve de stroomkosten welke worden vergoed bij gastgebruik van het Private Laadpunt van Klant) tenzij het Laadpunt is ingesteld op vergoeding voor het gastgebruik en/of verrekening via de werkgever.
3.2. Voor het laden bij Laadpunten in het 50five laadnetwerk worden de kosten zoals aangegeven op www.groenopladen.nl in rekening gebracht.
3.3. De toegang tot en/of het laden bij Publieke Laadpunten dan wel bij voor het publiek beschikbare Private Laadpunten is beschikbaar onder de door aanbieder bekend gemaakte tarieven en voorwaarden. Klant kan ervoor kiezen akkoord te gaan met deze voorwaarden en de 50five laadpas ook voor deze Laadpunten te activeren.
3.4. Indien de 50five laadpas wordt gebruikt om te laden in het Partnernetwerk is 50five afhankelijk van de exploitatie eigenaar van het Laadpunt voor de gegevens omtrent het laden en de daarvoor berekende kosten.
3.5. 50five is gerechtigd, met inachtneming van een termijn van 1 maand, schriftelijk de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
3.6. De Eindgebruiker is gerechtigd, indien hij niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing van de prijzen en tarieven, de Dienst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

4. Betaling
4.1. De 50five abonnementskosten (indien van toepassing) en de kosten voor het laden in het Netwerk (indien van toepassing) worden maandelijks gefactureerd. Deze kosten worden elke maand door middel van automatische incasso afgeschreven van de door u opgegeven bankrekening zoals vastgelegd in de machtiging automatische incasso. Klant zal er ten allen tijde voor zorgen dat de te betalen bedragen via automatische incasso inbaar zijn via zijn bankrekening. Indien de automatische incasso niet met succes uitgevoerd kan worden is 50five gerechtigd een bedrag van EUR 40,- aan inningskosten van Klant te vorderen conform artikel 6:96 BW. Klant heeft bij automatische incasso 56 dagen na inning van de bedragen de mogelijkheid een betaling the storneren. Daarnaast kan Klant tot 13 maanden na de betaaldatum een incasso aanvechten.
4.2. Het factuuradres is het adres zoals dat door de Klant aan 50five bekend is gemaakt.
4.3. 50five verzend haar facturen per e-mail naar het e-mailadres dat de Klant bij 50five bekend heeft gemaakt. De Eindgebruiker ontvangt maandelijks een factuur, voordat het geld wordt geïncasseerd. Bij de factuur zit een overzicht van de laadbeurten en de samenhangende kosten.
4.4. Voor de vaststelling van de op enig moment verschuldigde bedragen (inclusief laadkosten uit eventuele laadsessies in het Partnernetwerk) is de administratie van 50five bindend, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.
4.5. Eventuele klachten over een factuur dienen binnen 30 dagen na factuurdatum aan 50five gemeld te worden.
4.6. Wijziging van het bankrekeningnummer, factuuradres en/of e-mailadres kan gewijzigd worden op Website.

5. Duur en beëindiging.
5.1. De Overeenkomst met betrekking tot het abonnement op de Diensten van 50five wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, ingaand op de datum waarop de Klant de 50five laadpas heeft geactiveerd. Na deze periode van 12 maanden wordt de Overeenkomst stilzwijgend omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd. Zowel de Klant als 50five kan de Overeenkomst na de eerste twaalf maanden opzeggen op elk gewenst moment met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
5.2. Opzegging als genoemd in artikel 5.1 kan plaatsvinden door een bericht te sturen via ons contactformulier: https://smartadvice.50five.nl/hc/nl/requests/new, onder vermelding van de Klantnaam, adres, postcode, woon - of vestigingsplaats en de gewenste datum van opzegging.
5.3. 50five kan de Overeenkomst per direct beëindigen:
a. Als de automatische incasso meermalen niet succesvol uitgevoerd kan worden; of
b. In het geval van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of ondercuratelestelling van Klant. In dergelijk geval wordt de laadpas onmiddellijk geblokkeerd.
5.4. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal Klant de aan hem ter beschikking gestelde laadpas(sen) onmiddellijk aan 50five retourneren.

6. Laaddiensten en het gebruik van Laadpunten
6.1. Klant zal zich bij het gebruik van de Laadpunten houden aan alle voorschriften die gelden voor en in verband met het opladen, zowel de voorschriften die door 50five en de exploitanten van de Laadpunten en/of Partnernetwerken worden gesteld, als ook eventuele toepasselijke wettelijke (veiligheids - en andere) voorschriften.
6.2. 50five garandeert geen Laadpunt dichtheid en/of bereikbaarheid van Laadpunten. Tevens garandeert 50five niet dat de Laadpunten ten alle tijden zonder onderbreking en/of storing zullen functioneren dan wel dat deze beschikbaar zullen zijn.
6.3. Voor Laadpunten in een Partnernetwerk geldt dat op het gebruik van het Laadpunt de voorwaarden van de betreffende exploitant van het Laadpunt van toepassing zijn.
6.4. 50five is ten allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging één of meer Laadpunten te verwijderen uit het Netwerk en/of geen toegang meer te verschaffen tot een Partnernetwerk

7. Helpdesk en storingen
7.1. De Helpdesk biedt hulpdiensten naar aanleiding van vragen en/of klachten van de Klant respectievelijk de Eindgebruiker ten aanzien van de Producten en Diensten van 50five.
7.2. De Helpdesk is beschikbaar op het telefoonnummer dat vermeldt staat op de Laadpas.
7.3. 50five geeft geen garantie dat de Helpdesk ten allen tijde zonder storingen en/of onderbrekingen beschikbaar zal zijn, noch dat met het verlenen van de Helpdesk Diensten bepaalde resultaten zullen worden behaald.
7.4. Bij een storing aan een Laadpunt of een Laadpas dient een Eindgebruiker direct contact op te nemen met de op de Laadpunt of Laadpas vermelde telefoonnummers.
7.5. In het geval een Eindgebruiker zelf gaat proberen de storing te verhelpen, is 50five op geen enkele wijze aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende dan wel nog voort te vloeien schade.

8. Website
8.1. Als onderdeel van de Overeenkomst kan de Eindgebruiker gebruik maken van de Diensten en/of Producten die worden aangeboden door middel van de Website.
8.2. Op de website ww.groenopladen.nl wordt algemene informatie verstrekt met betrekking tot de door 50five aangeboden Producten en Diensten. 50five garandeert niet de juistheid of volledigheid van deze informatie. Evenmin garandeert 50five dat het gebruik van de Website en enige via de Website aangeboden Diensten leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.
8.3. Druk - en spelfouten of andere vergelijkbare fouten in door 50five openbaar gemaakt materiaal, van welke aard ook, kan 50five niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor 50five in het leven roepen.

9. Overdracht door Klant aan derden
9.1. Het is Klant niet toegestaan om deze Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 50five.
9.2. Klant is jegens 50five volledig aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van de Eindgebruiker(s) aan wie Klant toegang verleent tot het gebruik van de Producten en/of Diensten als ware dit handelen en/of nalaten door Klant zelf begaan.

10. Aansprakelijkheid
10.1. Een laadpunt functioneert met behulp van de daarvoor noodzakelijke (al dan niet openbare) communicatie infrastructuur, zoals (mobiele) internetverbindingen. 50five staat niet in voor hetononderbroken of zonder storingen functioneren van dergelijke infrastructuur. 50five is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van storingen in communicatie infrastructuur.
10.2. Klant is aansprakelijk voor schade ten gevolge van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van een Laadpunt en alle ter beschikking gestelde aanverwante materialen, zoals laadpassen en laadkabels, en vrijwaart 50five voor enige aanspraak van derden in dit verband. Klant vrijwaart 50five tevens voor enige aanspraak van derden in verband met gedragingen of omstandigheden die voor rekening en/of risico komen van Klant.
10.3. 50five is aansprakelijk voor door Klant geleden schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van 50five bij de nakoming van haar contractuele verplichtingen jegens de Klant hieronder op voorwaarde dat Klant 50five binnen tien werkdagen na de dag waarop hij of zij de tekortkoming of onrechtmatigheid heeft geconstateerd of redelijkerwijs kon constateren, daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, daarbij 50five voor zover wettelijk vereist in gebreke stellende en een redelijke termijn biedende om alsnog na te komen.
10.4. De in het vorige lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is (indien en voor zover mogelijk met inachtneming van dwingendrechtelijke bepalingen omtrent aansprakelijkheid) beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag gelijk aan twaalf maal de maandelijkse verschuldigde en door de Klant betaalde vergoeding voor de betreffende diensten.
10.5. 50five is niet aansprakelijk voor schade die de Klant mocht lijden als gevolg van het niet (volledig) kunnen opladen van het Elektrisch Voertuig, dan wel in verband met of als gevolg van het gebruik of functioneren van een Laadpunt. 50five is niet aansprakelijk indien het Elektrische Voertuig niet (of niet veilig) kan worden opgeladen vanwege een defect in het Elektrische Voertuig en/of de gebruikte hulpmiddelen zoals laadkabels.
10.6. Aansprakelijkheid van 50five voor indirecte schade is uitgesloten.
10.7. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van 50five.
10.8. 50five is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers en/of ingeschakelde derden van 50five.

11. Intellectuele Eigendom
11.1. Klant stemt ermee in dat alle rechten van intellectueel eigendom(met inbegrip van en niet beperkt tot het auteursrecht, merkrechten, modelrechten en octrooirechten) zoals vervat in de Producten en/of Diensten het eigendom blijven van 50five en/of haar licentiegevers. In het kader van de levering van de Producten en/of Diensten mag 50five producten, materialen en methodieken die door de Klant verstrekte gegevens of daarvan afgeleide informatie bevatten, gebruiken of ontwikkelen, welke vervolgens gaan behoren tot de eigendomsrechten van 50five.
11.2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende intellectuele eigendomsrechten van de programmatuur, apparatuur, Websites of materialen te verwijderen of te wijzigen. Het is niet toegestaan technische beveiligingen of gebruiksbeperkingen in verband met de Diensten te omzeilen of te verwijderen.
11.3. In het geval er schade ontstaat, doordat de Eindgebruiker toch de technische beveiligingen of gebruiksbeperkingen omzeilt of verwijdert, zal deze schade worden verhaald op de Eindgebruiker.
11.4. De 50five laadpas en de daarop verwerkte elektronische gegevens zijn eigendom van 50five.

12 Privacy
12.1. Bij het aanbieden van Producten en Diensten verwerkt 50five bepaalde gegevens van de Klant respectievelijk de Eindgebruiker, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken een bepaalde persoon te identificeren, zoals naam-, adres en woonplaatsgegevens.
12.2. Naast persoonsgegevens legt 50five gedurende de looptijd van de Overeenkomst ook de gebruiksgegevens van de Eindgebruiker vast ten behoeve van de facturatie, als mede om de verkregen gebruiksgegevens te gebruiken voor registratie-en onderzoeksdoeleinden.
12.3. Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt 50five zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.
12.4. 50five wijst de Klant er op dat zij, op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 8 sub b, in het kader van een Overeenkomst door Klant c.q. Eindgebruiker verstrekte persoonsgegevens aan derden kan verstrekken in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst. Op grond van voorgenoemde wet kan 50five worden verplicht om persoonsgegevens van de Klant te verstrekken aan derden als dit op grond van een wettelijk voorschrift noodzakelijk is. Voor de hiervoor genoemde doeleinden heeft 50five de toestemming van de Klant niet nodig.
12.5. De gegevens over het gebruik binnen het Partnernetwerk worden door deze partijen aan 50five verstrekt teneinde de kosten van het gebruik te factureren aan de Eindgebruiker.

13 Herroepingsrecht
13.1 Toepasselijkheid
13.1.1. De in dit hoofdstuk genoemde artikelen zijn van toepassing op alle Overeenkomsten op afstand tot het verrichten van diensten gesloten tussen de Consument en 50five.

13.2. Producten
13.2.1. Bij de aankoop van Producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door of namens de Consument.
13.2.2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product, de onderdelen van het Product, de meegeleverde documentatie en de verpakking. De Consument zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden.
13.2.3. Het herroepingsrecht van de Consument vervalt zodra hij het Product gebruikt of beschadigt. Van gebruik van het Product is onder andere sprake als de Consument een installatie Dienst afneemt en met zijn toestemming laat uitvoeren waardoor er sprake is van gebruik van het Product.
13.2.4. Op grond van artikel 13.2.2 staat het de Consument vrij het Product te testen. Voor een Laadpunt kan de Consument een testsessie uitvoeren om bijvoorbeeld te kijken of het Laadpunt het Elektrisch Voertuig oplaadt. Het testen van dit Product houdt in geen geval in het daadwerkelijk gebruik van het Product voor zover dit gebruik meer omvat dan het testen van het Product. Voor het testen van een Laadpunt is het niet noodzakelijk dat deze wordt geïnstalleerd. Het laten installeren van een Laadpunt voordat de bedenktijd (artikel 13.2.1) om is, betekent dat er feitelijk sprake is van gebruik van het Laadpunt. Het voorgaande heeft als gevolg dat het herroepingsrecht van de Consument vervalt.
13.2.5. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan 50five retourneren, conform de redelijke en duidelijke instructies van 50five. Hiervoor kan Consument contact opnemen met 50five.
13.2.6. De kosten voor terugzending komen voor rekening van de Consument, behoudens eventuele kosten verbonden aan het in ontvangst nemen van het product door 50five. Laatstgenoemde kosten komen voor rekening van 50five.
13.2.7. Na ontvangst en controle van de retourzending zal 50five, indien van toepassing, een door de Consument betaalde bedrag binnen 30 dagen na het tijdstip van ontbinding door de Consument terugbetalen.

13.3. Uitsluiting herroepingsrecht Producten
13.3.1. Voor de volgende producten is het herroepingsrecht uitgesloten:
a. Producten die door 50five tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de Consument;
b. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

13.4. Diensten
13.4.1. Bij het sluiten van de overeenkomst op afstand tot het verrichten van een dienst heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in bij het sluiten van de overeenkomst.
13.4.2. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij zich binnen het in lid 1 genoemde termijn wenden tot 50five en handelen conform de door 50five bij het aanbod en uiterlijk bij levering van de dienst verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De Consument kan contact opnemen met 50five.
13.4.3. Indien 50five met het verrichten van haar dienst is aangevangen met instemming van de Consument voordat de in artikel 13.4.1 voornoemde termijn is verstreken, kan de Consument zich niet beroepen op de in artikel 13.4.1 genoemde ontbindingsmogelijkheid van de overeenkomst.
13.4.4. Indien van toepassing, zal 50five een door de Consument betaald bedrag binnen 30 dagen na het tijdstip van ontbinding door Consument terugbetalen.

14. Overige bepalingen en toepasselijk recht
14.1. 50five is ten allen tijde bevoegd om de inhoud van de Diensten te wijzigen. Ook is 50five bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
14.2. 50five is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen dan wel de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Klant geeft hierbij reeds bij voorbaat toestemming voor overdracht van zijn rechtsverhouding met 50five aan een derde.
14.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt behouden.
14.4. Op deze Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die daarmee verband houden en/of daaruit voortvloeien worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.