50five group logo tagline50five group logo

Voorwaarden onderhoudsservice

50five biedt u onderhoudsservice aan voor uw laadoplossing. Op deze pagina raadpleegt u de geldende voorwaarden van deze dienst.

Algemene voorwaarden Onderhoud

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de onderhoudsservice die door 50five aan de klant worden aangeboden.

1. Ten aanzien van onderhoud

1.1. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst zal 50five zich inspannen om de Goederen die de Klant huurt van 50five of aan 50five ter beschikking stelt voor beheer- en onderhoudsdiensten, te allen tijde in goede staat van onderhoud te houden met inachtneming van onderhoudsvoorschriften en onderhoudsintervallen die zijn gebaseerd op het behoud van de functionaliteit van de Goederen.

1.2. De Klant zal goed voor de Goederen zorgen, deze gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en schade daaraan voorkomen, verzegelingen niet (laten) verbreken en geen handelingen (laten) verrichten waardoor het normaal functioneren van de Goederen wordt verhinderd. De Klant volgt in dat verband de aanwijzingen van 50five op.

1.3. De Klant zal een schade of een storing direct bij 50five melden.

1.4. De Klant zal een geplande onderbreking of uit bedrijfname van zijn eigen installatie tijdig vooraf aan 50five melden.

1.5. Storingen aan installaties en voorzieningen die niet bij 50five in beheer zijn, dient de Klant direct te melden bij de betreffende installateur/leverancier.

1.6. 50five verricht haar werkzaamheden tijdens Werktijden. Indien de werkzaamheden buiten Werktijden verricht worden, zijn de hieraan verbonden extra kosten (onder meer overuren-, weekend-, en feestdagentoeslagen) voor rekening van de Klant.

1.7. Indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden die niet aan 50five verwijtbaar zijn en niet voor risico van 50five komen, worden deze kosten, waaronder voorrijkosten bij de Klant in rekening gebracht tegen de geldende tarieven. Kostenverhogende omstandigheden zijn onder meer: 1) wanneer een netbeheerder bij werkzaamheden aanwezig moet zijn en/of schakelhandelingen moet verrichten, 2) een onterechte storingsmelding, of 3) een storingsmelding als gevolg van: (a) door 50five geadviseerde, maar niet uitgevoerde reparaties, (b) werkzaamheden van derden, 4 (c) het niet overeenkomstig de aard en de bestemming gebruiken van de Goederen, (d) storingen aan installaties of uit bedrijfname van voorzieningen die niet bij 50five in beheer zijn. 8. De Klant zal 50five direct informeren over aanpassingen aan de eigen installatie of over andere wijzigingen of werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de Goederen of werkzaamheden van 50five onder de Overeenkomst.

2. Voorwaarden Onderhoudscontract

2.1 Een onderhoudscontract gaat voor een vast bedrag per maand per socket.

2.2 Het contract kan zowel aangeboden worden bij particulieren als bij bedrijven. B2B en B2C.

2.3 Op dit moment houden we het bij correctief onderhoud. Belangrijk is dat we een inspanningsplicht hebben en geen oplossingsplicht. In de toekomst is deze wel gewenst

2.4 Een onderhoudscontract wordt aangegaan voor een minimum van 24 maanden. Daarna is deze maandelijks opzegbaar.

2.5 Er kan gekozen worden voor een onderhoudscontract van 60 maanden met een korting van 10%. Na 60 maanden is deze maandelijks opzegbaar.

2.6 We factureren op kwartaalbasis voorruit.

2.7 Wanneer een klant opzegt kan deze een creditfactuur verwachten

2.8 Onderhoudscontract kan alleen in combinatie met een CPO contract, deze worden gezamenlijk gefactureerd. (dit omdat we dan de meeste storingen op afstand kunnen verhelpen)

2.9 Maximum van €80,- per site.

2.10 Maximale looptijd is 7 jaar danwel 84 maanden.