50five take charge of tomorrow50five logo

Aanvullende installatievoorwaarden 50five

Deze aanvullende voorwaarden gelden naast de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC 2016).

Deze additionele voorwaarden gelden naast de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC 2016).

U heeft gekozen voor installatie door een van onze installatiespecialisten. Dit zijn de Installatievoorwaarden (“voorwaarden”) waaronder 50five B.V. de installatieservice (“Installatieservice”) aanbiedt:

De hier genoemde voorwaarden hebben uitsluitend betrekking op producten die aangekocht zijn bij 50five B.V. en zijn van toepassing op:

1. iedere klant die een product aankoopt waarbij een ‘eenvoudige’ installatie aangeboden wordt;

2.iedere klant die akkoord heeft gegeven op een persoonlijke offerte inclusief installatieservice.

Op de werkzaamheden die 50five uitvoert zijn Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC 2016) van toepassing. Deze algemene voorwaarden van Techniek Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaaleconomische Raad en zijn in werking getreden per 1 maart 2016.

Door afname van de Installatieservice gaat u akkoord met deze additionele voorwaarden. Hier volgt een overzicht van alle onderwerpen die aan bod komen in de voorwaarden.

Wat valt er onder de Installatieservice

Onder Installatieservice wordt verstaan: het aansluiten, inregelen en testen van het product. Tevens zal er een korte uitleg worden gegeven over het product.

Enkel de bestelde materialen, zoals overeengekomen op de sales order (SO-nummer), worden geïnstalleerd. Additionele producten en materialen kunnen tegen een meerprijs (materiaal en uren) door onze installateur geïnstalleerd worden. Indien dit bij u het geval is, wordt er om akkoord gevraagd door onze installateur middels van ondertekening in onze app. Indien u geen akkoord geeft, heeft 50five het recht de installatie niet uit te voeren. Houd er rekening mee dat wij op voorhand van extra werkzaamheden op de hoogte dienen te zijn. Het is mogelijk dat wij een nieuwe afspraak moeten inplannen om alle werkzaamheden af te kunnen ronden. De extra kosten worden bij u in rekening gebracht.

Wat verwachten we van u als klant*

De afspraak

Na de ontvangst van uw sales order neemt 50five zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak. 50five kan alleen een afspraak inplannen indien contact en adresgegevens volledig zijn ingevuld.

U dient zelf aanwezig te zijn op het afgesproken en bevestigde tijdstip. Bent u ondanks een bevestiging van de afspraak niet aanwezig en wordt dit niet uiterlijk 3 werkdagen (72 uur) voor de afspraak aan ons doorgegeven per mail, worden er kosten door 50five in rekening gebracht à € 337,50 (incl. BTW) als ‘no show’ kosten, plus eventuele andere bijkomende kosten (gehuurde hoogwerkers, graafmachines, gereedschappen, etc.). Dit geldt tevens voor overige annuleringen die niet uiterlijk 3 werkdagen voor de afspraak aan ons worden doorgegeven.

De afspraak is altijd een indicatie. Door overmacht is het mogelijk dat een installateur eerder of later dan het afgesproken tijdstip aanwezig is, of dat de afspraak volledig verplaatst dient te worden. 50five kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Hoe kunt u betalen?

Particuliere klanten

Het geoffreerde bedrag op de door u goedgekeurde offerte, het eventuele openstaande bedrag en de eventuele extra kosten (meerwerk) dienen na afronding van de installatie aan de installateur voldaan te worden via betaallink die de installateur op dat moment doorstuurt. Dit kan betekenen dat u tijdelijk het limiet bij de bank moet verhogen. Houd er rekening mee dat creditcards niet worden geaccepteerd als betaalmiddel. In verband met de veiligheid van onze monteurs accepteren zij geen contact geld. Afhankelijk van de grootte van het bedrag kan er aan u gevraagd worden om een aanbetaling te voldoen.

Klein zakelijke klanten

Wij begrijpen dat het soms voor kleinzakelijke klanten niet wenselijk is om na afronding van de installatie ter plekke via betaallink te betalen. Achteraf betalen via factuur is mogelijk. Wij hanteren een betaaltermijn van 14 dagen na dagtekening factuur. Afhankelijk van de offerte is het mogelijk dat wij vragen om een aanbetaling van 40% voordat de installatie plaatsvindt. Voor de resterende kosten geldt een betaaltermijn van 14 dagen na dagtekening factuur.

Boor- en graafwerkzaamheden

Voor de meeste installaties dient de installatiespecialist te boren of graven. Door akkoord te gaan met de voorwaarden, bevestigt de klant dat hij/zij weet waar alle leidingen zich bevinden. De ondergrond is geschikt voor graafwerkzaamheden (geen cement/beton/puin/grind). De installatiespecialist, en met uitstek 50five, kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het raken van een leiding en eventuele gevolgschade. Indien de ondergrond niet geschikt blijkt te zijn en de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, wordt de afspraak verplaatst en worden kosten in rekening gebracht aan de klant a € 337,50 incl. BTW. Indien ter plekke blijkt dat 50five de boorwerkzaamheden niet kan uitvoeren en er een gespecialiseerd extern bedrijf noodzakelijk is voor deze werkzaamheden, wordt de afspraak verplaatst. De extra kosten worden doorberekend aan de klant.

50five kan de boor- en/of graafwerkzaamheden voor de klant uitvoeren. Er kan en zal echter geen kwaliteitsgarantie afgegeven worden voor de herstelwerkzaamheden en/of eventuele lekkages. De klant kan ervoor kiezen om de herstelwerkzaamheden aan bestrating of tuin te laten uitvoeren door een gespecialiseerd hoveniers- of bestratingsbedrijf. Deze kosten kunnen niet verhaald worden op 50five. Om beschadigingen aan de bestaande leidingen in de grond te voorkomen, geeft de klant aan waar deze eventuele kabels of leidingen zich bevinden.

Elektrische installatie particuliere klant

Voor de meeste installaties geldt dat de elektriciteit tijdelijk uitschakeld moet worden voor een veilige installatie. De klant schakelt elektronische apparatuur op voorhand uit, zodat deze geen schade ondervinden van het uit- en inschakelen van de elektriciteit. 50five kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade aan elektronische apparatuur indien deze niet op voorhand is uitgeschakeld door de klant.

50five is niet verantwoordelijk voor de netbeheerdersaansluiting, denkend aan voldoende capaciteit. Zolang de aansluiting van de netbeheerder niet voldoet aan de gewenste vermogensvraag, spanningsniveau en aardingsvoorziening, kan het zijn dat de laadinstallatie niet of niet optimaal functioneert. Uit veiligheidsoverweging kan de installatie uitgeschakeld worden totdat de genoemde aansluiting wel voldoet aan genoemde eisen.

Als de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die door de klant veroorzaakt is, dan dient de klant de daaruit voor de installatiespecialist voortvloeiende schade te vergoeden, indien deze aan de klant kan worden toegerekend.

Zegelrecht

Zegelrecht houdt in dat een installateur de zegel van de netbeheerder in de meterkast mag verbreken en deze mag vernieuwen. Dit is in uitzonderlijke situaties noodzakelijk voor het verrichten van de werkzaamheden en kan niet altijd op voorhand door middel van foto’s geconstateerd worden.

Indien wij voor het uitvoeren van de installatie de zegel moeten verbreken, doen wij dit enkel op nadrukkelijk schriftelijk verzoek van de klant en zal de klant de kosten welke voortvloeien uit het verbreken van de zegel dienen te voldoen aan 50five.

Schade veroorzaakt door de installatiespecialist

Indien er sprake is van schade ten tijde van een installatie, neemt de installatiespecialist contact op met het hoofdkantoor van 50five. De installatiespecialist en 50five stellen vast of de schade door de installatiespecialist veroorzaakt is. Indien dit wordt vastgesteld, verstuurt 50five een e-mail naar de klant waarin 50five schriftelijk de schade erkent en dat 50five voornemens is de schade (in alle redelijkheid en billijkheid) te vergoeden. 50five is niet verantwoordelijk voor enige vorm van gevolgschade.

Wij vergoeden eventuele kosten enkel op basis van een gespecificeerde factuur. De verwachte kosten kunnen niet in mindering worden gebracht op de kosten van de installatie. De kosten van de installatie dienen in zijn volledigheid per betaallink betaald te worden aan de installatiespecialist.

Wij vergoeden geen kosten voor indirecte schade, zoals verlies van omzet of gederfde winst of verlies van goodwill en reputatie.

Bovenstaande is niet van toepassing op eventuele schade bij het raken van leidingen, zoals aangegeven onder “Boor- en graafwerkzaamheden”, of aan elektronische apparatuur, zoals aangegeven onder “Elektriciteit”.

Garantie

De garantie voor een juiste installatie ligt volledig bij 50five. Voor de garantie met betrekking tot de installatie verwijzen wij naar de AVIC. De garantie op de hardware bedraagt 2 jaar vanaf moment van aankoop tenzij er door de hardware fabrikant van wordt afgeweken. De verantwoordelijkheid voor het gebruik volgens de bijgeleverde gebruiksaanwijzing en de daarbij behorende gebruiksschade ligt bij de gebruiker. Mocht blijken dat het product ondeugdelijk (ter beoordeling door een specialist van 50five) is geïnstalleerd door 50five, zijn de herstelkosten voor onze rekening.

Mocht 50five defecten herstellen of onderdelen vervangen die niet onder de hardware of installatiegarantie vallen, dan worden de kosten hiervoor in rekening gebracht aan de klant.

Indien er sprake is van een storing, dient de klant dit aan 50five te melden. 50five dient voldoende tijd te krijgen de storing the analyseren, troubleshooten en verhelpen. Indien de klant ervoor kiest de storing door een derde partij te laten repareren, kunnen deze kosten niet op 50five verhaald worden en vervalt de garantie op de hardware, software en installatie.

In geval van onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden zal 50five niet gehouden zijn de Installatieservice uit te voeren. Wij nemen dan contact met u op om een nieuwe afspraak te maken.

Additionele vereisten voor het installeren van een laadpaal

Er dient een veilige en werkende elektrische installatie aanwezig te zijn waarop het laadstation kan worden aangesloten. Tevens dient u te zorgen voor schone, droge, veilige en goed bereikbare werkplekken, zowel bij de meterkast als de kruipruimte, voor het geval er kabels onder de vloer moeten worden aangelegd. De klant heeft de verantwoordelijkheid tenminste 3 werkdagen voor aanvang installatie 50five te informeren indien de kruipruimte vochtig/nat is. In overleg kan tenminste 3 werkdagen voor aanvang van de installatie de afspraak verzet worden. Indien de klant verzuimd dit te melden en de kruipruimte niet droog is, zal de installateur vertrekken en zal 50five kosten à € 337,50 incl. BTW in rekening brengen aan de klant.

In de meterkast dient voldoende ruimte te zijn voor een eventuele uitbreiding van de benodigde groepen. De aansluiting van de netbeheerder dient te voldoen aan de gewenste vermogensvraag en spanningsniveau van de installatie na uitbreiding. Tevens dient een aardingsvoorziening aanwezig te zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de klant.

Zolang de aansluiting van de netbeheerder niet voldoet aan de gewenste vermogensvraag, spanningsniveau en aardingsvoorziening, kan het zijn dat de laadinstallatie niet of niet optimaal functioneert. Uit veiligheidsoverweging kan de installatie uitgeschakeld worden totdat de genoemde aansluiting wel voldoet aan genoemde eisen.

Om gebruik te maken van de functionaliteit van het laadstation dient er een werkende DSL router (WiFi) aanwezig te zijn met ruim voldoende bereik op de locatie waar de laadpaal wordt geplaatst. Tevens kan het nodig zijn dat er een vrije LAN-poort (poort op de router of switch) beschikbaar moet zijn. Zorg ervoor dat u uw WiFi-wachtwoord bij de hand heeft op het moment van de installatie.

Wij stellen het op prijs als u onze applicatie (50five e-mobility app) vooraf heeft geïnstalleerd. Indien u een 50five laadbeheer abonnement heeft, vragen wij u uw account vooraf aan de installatie te activeren evenals de 50five e-mobility app in de app stores te downloaden (IOS/ Android).

Indien onze installatiespecialist de installatie beoordeelt en deze niet overeenkomt met de vooraf afgegeven situatie van de klant (foto’s), zal onze installatiespecialist of klantenservice u een nieuwe aanbieding doen toekomen welke u kunt accepteren. Voor het niet kunnen uitvoeren van de installatie door onjuiste informatie brengen wij kosten in rekening € 337,50 incl. BTW. Deze kosten dienen ter plaatse aan de installatiespecialist per betaallink te worden voldaan.

Indien de klant aangeeft dat er gebruik gemaakt kan worden van reeds bestaande mantelbuizen, dienen de uiteinden van deze mantelbuizen bij aanvang van de installatiewerkzaamheden zichtbaar en toegankelijk te zijn voor onze installatiespecialist.

Indien de klant aangeeft dat er gebruik gemaakt kan worden van reeds aanwezige bekabeling voor de voeding van het laadstation, danwel deze bekabeling zelf aanlegt/laat aanleggen voor aanvang van de installatiewerkzaamheden, dient deze bekabeling te voldoen aan de minimumeisen zoals gesteld door de laadstationfabrikant danwel gebruikelijk is bij de toepassing van een vergelijkbaar laadstation.