50five take charge of tomorrow50five logo

Voorwaarden 50five e-mobility app

50five biedt u de 50five e-mobility app voor de ultieme elektrische rijervaring. Op deze pagina raadpleegt u de geldende voorwaarden van deze applicatie.

Gebruikersvoorwaarden 50five App

Welkom bij de 50five App! Wij zijn blij om Je als gebruiker te verwelkomen. Voordat Je de 50five App gaat gebruiken, willen wij ervoor zorgen dat je deze gebruiksvoorwaarden begrijpt. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verantwoordelijkheden als gebruiker, alsmede onze rechten en verantwoordelijkheden als provider. Door gebruik te maken van de 50five App ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, dus neem een moment om ze zorgvuldig door te lezen.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan niet contact met Ons op te nemen.

Deze gebruiksvoorwaarden van de 50five App (de "Overeenkomst") vormen een overeenkomst tussen 50five B.V., 50five Belux SA, 50five UK Ltd, NLMAB B.V. en iedere andere gelieerde entiteit aan 50five ("50five", "Onze", "Ons", of "Wij") en Jou ("Jij", "Je", "Jou" en "Jouw") (elk, een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen"). De ingangsdatum van deze Overeenkomst is de datum waarop je deze voorwaarden aanvaardt overeenkomstig artikel 1 (Jouw Acceptatie) (de "Aanvangsdatum"). Deze Overeenkomst regelt Jouw gebruik van de mobiele en webapplicatie van 50five (de "50five App"). Indien Je niet wettelijk gebonden wenst te zijn aan deze Overeenkomst, verzoeken Wij Je om Je geen toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van de 50five App.

Jouw Acceptatie

1.1. Deze Overeenkomst. Door toegang te zoeken tot of gebruik te maken van de 50five App erken Je dat Je deze Overeenkomst hebt gelezen en stem Je ermee in hier wettelijk aan gebonden te zijn. Wij kunnen ook bevestigen dat Je aan deze Overeenkomst gebonden bent door Je te vragen op een knop "Accepteren" of soortgelijke knop te klikken wanneer Je toegang zoekt tot de 50five App of deze downloadt, ook wanneer Je Je als bestuurder bij Ons registreert. Je dient ten minste 18 jaar of ouder te zijn om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de 50five App. Je hebt geen toegang tot en mag geen gebruik maken van de 50five App tenzij Je ten minste 18 jaar oud bent. Indien Je 18 jaar of ouder bent, maar de meerderjarige leeftijd in Jouw jurisdictie niet hebt bereikt, ga Je door toegang tot of gebruik van de 50five App ermee akkoord dat Jouw ouder of voogd deze Overeenkomst heeft beoordeeld en ermee instemt hieraan gebonden te zijn.

1.2 Ons Privacybeleid. Wij verwerken persoonsgegevens via de 50five App overeenkomstig Ons privacybeleid zoals hier te vinden: https://www.50five.com/nl-nl/privacy-en-cookiebeleid.

Opladen

2.1. EV-laadinformatie. De 50five App kan Je informatie verstrekken die Je helpt bij Jouw EV-rijervaring (gezamenlijk: "EV-laadgegevens"), waaronder: (i) locatiediensten om de dichtstbijzijnde EV-lader te vinden; (ii) Jouw factuurinformatie; (iii) Jouw betaalgegevens; (iv) Jouw laadgeschiedenis; en (v) de mogelijkheid Jouw favoriete laadlocaties op te slaan. De EV-laadinformatie wordt uitsluitend ter informatie aan Je verstrekt en er mag voor geen enkel doel op worden vertrouwd.

2.2.1. 50five -netwerk. Tenzij Je toegang hebt tot een gratis EV-lader, ben Je verplicht alle vergoedingen te betalen die van toepassing zijn op het opladen van Jouw EV op een 50five -netwerklocatie ("Oplaadvergoedingen"). De Oplaadvergoedingen kunnen per locatie en tijd variëren en zijn onderhevig aan wijzigingen op basis van factoren die door de beheerder van de laadpaal of door 50five worden bepaald.

2.2.2. Jouw Account. Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de 50five App, zoals het starten van het opladen van Jouw EV, dien Je een account bij Ons aan te maken en te onderhouden ("Jouw Account"). Je bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van Jouw Account en erkent dat Je verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder Jouw Account. Je stemt ermee in Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van Jouw Account of enige andere schending van beveiliging.

2.2.3. Oplaadgegevens. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken gegevens met betrekking tot Jouw EV-laadsessies via de 50five App, inclusief maar niet beperkt tot informatie over de locatie van de laadpaal, laadbevestigingstijden en laadgegevens. Door gebruik te maken van de 50five App ga Je akkoord met deze verzameling, opslag en gebruik van Jouw oplaadgegevens.

2.2.4. Beschikbaarheid van Oplaaddiensten. Wij garanderen niet dat de oplaaddiensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn, zonder onderbreking of fouten. Wij kunnen de oplaaddiensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, wijzigen of beëindigen, om welke reden dan ook.

2.2.5. Oplaadbeëindiging. Je bent als enige verantwoordelijk voor het stoppen van Jouw EV-laadsessie op het moment dat Jouw EV voldoende is opgeladen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit het feit dat Je Jouw EV te lang aan een oplaadpunt hebt aangesloten als je laadsessie voorbij is.

2.3. Kosten. Door gebruik te maken van de 50five App ga Je akkoord met het betalen van alle kosten en uitgaven die verband houden met Jouw gebruik van de 50five App, inclusief maar niet beperkt tot Oplaadvergoedingen en eventuele andere kosten zoals beschreven in deze Overeenkomst. Let op: de tarieven staan ten allen tijde in de app, echter kunnen sommige locaties tarieven hanteren voor additionele diensten welke niet bij onze app zijn aangesloten.

Jouw Gebruik van de 50five App

3.1. Toegestane Gebruik. Je mag de 50five App alleen gebruiken voor wettige doeleinden en overeenkomstig deze Overeenkomst. Je stemt ermee in geen gebruik te maken van de 50five App op een manier die in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving, of die de rechten van derden schendt.

3.2. Verboden Gebruik. Je stemt ermee in om geen gebruik te maken van de 50five App op een wijze die schadelijk is voor Ons, Onze partners, Onze gebruikers, of derden, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van de 50five App op een manier die: (i) frauduleus, misleidend of bedrieglijk is; (ii) inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van Ons of derden; (iii) inbreuk maakt op de privacyrechten van derden; (iv) beledigend, lasterlijk, obsceen, vulgair of anderszins aanstootgevend is; (v) schadelijk is voor minderjarigen; (vi) virussen, wormen, Trojaanse paarden, malware, spyware of andere schadelijke computercode bevat; (vii) probeert ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot Onze systemen of netwerken; of (viii) de werking van de 50five App verstoort, onderbreekt of schaadt.

3.3. Beschikbaarheid. Wij doen redelijke inspanningen om de beschikbaarheid van de 50five App te waarborgen, maar garanderen niet dat deze te allen tijde beschikbaar zal zijn, zonder onderbrekingen of fouten. Wij behouden Ons het recht voor om de 50five App op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, te wijzigen of stop te zetten.

3.4. Updates. Wij kunnen naar eigen goeddunken updates, upgrades of andere wijzigingen aanbrengen in de 50five App, inclusief maar niet beperkt tot wijzigingen in functies, functionaliteit of beschikbaarheid ervan.

3.5. Beperkingen. Je mag de 50five App niet gebruiken op een manier die schadelijk is voor Ons, Onze partners, Onze gebruikers of derden, of die op enigerlei wijze Onze systemen of netwerken schaadt, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van geautomatiseerde middelen om toegang te verkrijgen tot de 50five App of gegevens daarvan, behalve waar uitdrukkelijk toegestaan door Ons.

Intellectuele Eigendom

4.1. Onze Rechten. De 50five App en alle intellectuele eigendomsrechten daarin zijn en blijven het exclusieve eigendom van 50five en zijn licentiegevers. Behalve zoals uitdrukkelijk in deze Overeenkomst verleend, verleent 50five Je geen enkel recht of licentie met betrekking tot de 50five App.

4.2. Jouw Bijdragen. Door het indienen van suggesties of andere feedback met betrekking tot de 50five App ("Jouw Bijdragen"), geef Je Ons het recht om Jouw Bijdragen te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen, distribueren en tonen voor alle doeleinden en in alle media wereldwijd zonder enige vergoeding aan Jou.

Garantie en Aansprakelijkheid

5.1. Geen Garantie. DE 50FIVE APP WORDT GELEVERD "AS IS" EN "AS AVAILABLE", ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET. WIJ WIJZEN ALLE GARANTIES AF, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE 50FIVE APP ONONDERBROKEN, VEILIG OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN OF DAT DE INFORMATIE DIE VIA DE 50FIVE APP WORDT VERSTREKT NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN.

5.2. Beperking van Aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS JOU OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE IMMATRIËLE VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT JOUW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM DE 50FIVE APP TE GEBRUIKEN.

5.3. Lokale Wetten. Bepaalde rechtsgebieden staan de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade niet toe. In dergelijke rechtsgebieden zijn de beperkingen en uitsluitingen in dit artikel 5 mogelijk niet op Jou van toepassing.

Algemeen

6.1. Gehele Overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Jou en Ons met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen Jou en Ons met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst.

6.2. Overdraagbaarheid. Je mag Jouw rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst niet overdragen, toewijzen of anderszins overdragen zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij kunnen Onze rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst zonder beperking overdragen, toewijzen of anderszins overdragen.

6.3. Afstand. Geen enkel verzuim of vertraging van Onze kant om enig recht of enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, zal worden beschouwd als een afstand van Ons recht om een dergelijk recht of dergelijke bepaling op enig ander moment af te dwingen.

6.4. Scheidbaarheid. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling zover mogelijk worden geïnterpreteerd om de oorspronkelijke bedoelingen van de Partijen weer te geven, en zal de resterende bepalingen van kracht blijven.

6.5. Toepasselijk recht. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, zonder rekening te houden met de conflicten van rechtsbeginselen.

6.6. Geschillenbeslechting. Elk geschil, elke claim of elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of het onderwerp ervan, inclusief de geldigheid, interpretatie of afdwingbaarheid ervan, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.