50five take charge of tomorrow50five logo

Voorwaarden onderhoudsservice thuis

50five biedt u onderhoudsservice aan voor uw laadoplossing. Op deze pagina raadpleegt u de geldende voorwaarden van deze dienst.

Service

Actieve laadstations

50five is sinds 2018 een belangrijke speler in de EV-markt. We hebben een uitstekende selectie van laadstations waarmee we de beste oplossing bieden voor elke situatie, AC en DC oplossingen. Met onze installatieservice zorgen we ervoor dat onze klanten een laadstation kunnen kopen zonder zich druk te maken over de plaatsing en het instellen ervan. Met onze laadabonnementen en laadpassenen onderhoud zorgen wij ervoor dat u na installatie ook uw laadstations optimaal kunt gebruiken.

Bij 50five leggen we focus op het realiseren van een zorgeloze elektrische rijervaring van A tot Z, waaronder ook onderhoud en hulp bij storingen. Onderhoud en hulp bij storingen voor de zakelijke klant worden te allen tijde aangeboden in combinatie met een laad voor een optimale dienstverlening. Indien niet de eigen 50five laadabonnementen worden gebruikt, kunnen aangeboden tarieven wijzigen.

Overname beheer laadstations

Een goede start.

Voordat wij een laadstation in beheer kunnen nemen, zal 50five te allen tijde een technische schouw en controle op locatie uitvoeren. De technische schouw bestaat meestal uit:

 1. Fysieke controle buitenzijde laadpunten op gebreken en bepalen behoefte voor renovatie of vervanging; (eg schade omhuizing, verkleuring, poreusheid plaatmaterialen)

 2. Fysieke controle binnenzijde laadpunten op gebreken en bepalen behoefte voor renovatie of vervanging; (oa kabelklem (trekontlasting), aansluitkast (met beveiligingen);

 3. Alle laadvoorzieningen voldoen aan wettelijk verplichte normen en standaarden voor o.a. stekkers, identificatie en betaling;

 4. Aanwezigheid condens;

 5. Doormeten spanningsniveau, aarding en faserotatie;

 6. Plaatsing (eventuele scheefstand) aan muur of op/in de grond en robuustheid

 7. Aflezen (en controleren) van MID meter;

 8. Verzamelen tekeningen/ beschikbare schema’s;

 9. Aanwezigheid commissioning rapporten;

 10. Software updates;

 11. Start, stop van laadsessie en correcte vergrendeling van laadkabel;

 12. Het voorzien van laadstations met een storingssticker;

 13. Indien een simkaart vervangen dient te worden, het vervangen van de simkaart;

 14. Aanwezigheid van een hoofdschakelaar en aardlekautomaten.

 15. Opnemen voldoen aan de gelden lokale wet-en regelgeving.

Van elke controle wordt een beheerrapport opgeleverd welke bestaat uit minimaal:

 • Foto van de voor en achterzijde;

 • Foto van de binnenzijde;

 • Foto van de identificatie van een laadstation;

 • Uitgevoerde handelingen;

 • Bevindingen en eventuele reparatie/of verbetervoorstellen.

LET OP: Indien de installatie gebrekkig is geïnstalleerd door een derde, heeft 50five te allen tijde de optie de installatie niet in beheer te nemen en zicht terug te trekken uit de overeenkomst.

Preventief onderhoud

Voorkomen is beter dan genezen.

Een maal per twee jaar vindt er een preventieve onderhoudsbeurt plaats. Dit verlengt de levensduur van de laadpalen, voorkomt storingen en zorgt ervoor dat de installatie blijft voldoen aan de norm (NEN1010). Voor preventief onderhoud wordt uiterlijk 2 werkdagen vooraf, contact opgenomen voor een afspraak. Bij een onderhoudsbezoek is toegang nodig tot: de meterkast/ verdeelinrichting, alle ruimtes waar de bekabeling aanwezig is en tot de laadpalen. Let op: tijdens onderhoud dienen er geen laadsessies actief te zijn op de betreffende laadpalen en kan ‘tijdelijk’ de meterkast spanningsloos moeten worden gemaakt.

Preventief onderhoud omvat:

 • Fysieke controle buitenzijde laadpunten (en eventueel meter/verdeelkast) op gebreken en bepalen behoefte voor renovatie of vervanging; (eg. schade omhuizing, , poreusheid plaatmaterialen);

 • Fysieke controle binnenzijde laadpunten (en eventueel verdeelkast) op gebreken en bepalen behoefte voor renovatie of vervanging; (oa kabelklem (trekontlasting), aansluitkast (met beveiligingen);

 • Reiniging van buiten- en binnenzijde van het laadpunt. Hierdoor blijft de uitstraling behouden en wordt eventuele vochtschade voorkomen;

 • Controle op de aansluiting van de bedrading;

 • Controleren van de aardlekschakelaar(s); tijdige controle op de aardlek is essentieel voor de veiligheid en het voorkomen van storingen;

 • Controle werking loadbalancer, indien aanwezig; de dynamic loadbalancingmodule voorkomt een te hoge vraag van vermogen (van pand over installatie). Om te waarborgen dat deze correct functioneert wordt deze tijdig gecontroleerd;

 • Doormeten spanningsniveau, aarding;

 • Stabilisatie of corrigeren scheefstand (aan muur of op/in de grond en recht en/of vastzetten);

 • Aflezen (en controleren) van MID meter;

 • Software updates;

 • Start, stop van laadsessie en correcte vergrendeling van laadkabel;

 • Het voorzien van laadstations met een onderhoudssticker;

 • Aanpassingen/ reparatiewerkzaamheden tot maximaal 250 EUR (ex btw) worden direct uitgevoerd indien mogelijk.

Van elke controle wordt een beheerrapport opgeleverd welke bestaat uit minimaal:

 • Foto van de voor en achterzijde;

 • Foto van de binnenzijde;

 • Foto van de identificatie van een laadstation;

 • Uitgevoerde handelingen;

 • Bevindingen en eventuele reparatie/of verbetervoorstellen.

Voorwaarden

Voor deze aanbieding gelden de Algemene voorwaarden voor installatiewerk voor Consumenten (AVIC). Deze voorwaarden vindt u hier: Algemene voorwaarden voor installatiewerk voor Consumenten (AVIC). Deze prijsopgave is inculsief btw, tenzij anders vermeld. Alle informatie in de bijlagen is ook onderdeel van onze aanbieding.

Geldigheid & Betaling

De Offerte heeft een geldigheid van 30 dagen na ontvangst. Na overschrijding van deze geldigheid dient de offerte herzien te worden op eventuele prijswijzigingen. Voor betaling geldt dat 50five een creditcheck kan uitvoeren voor kleinzakelijke klanten. Voorwaarden en prijzen in deze offerte zijn onder voorbehoud van een positieve creditcheck. Indien er geen positieve creditcheck tot stand komt, kunnen aanvullende voorwaarden gevraagd worden.

Facturatie

De maandelijkse kosten voor onderhoud worden op jaarlijkse basis in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. In geval van een onderhoudsbeurt of voor een storing zullen eventuele materialen, onderdelen of uren welke buiten het maandelijkse “onderhoudsabonnement” vallen, direct na bezoek gefactureerd worden. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Garantie

Indien bij een laadstation storingswerkzaamheden plaatsvinden tijdens de garantieperiode, welke onder de garantie vallen, zijn de AVIC garantiebepalingen en Aanvullende installatievoorwaarden 50five van toepassing. Voor hardware geldt de fabrieksgarantie van 2 jaar en voor installatie een garantie van 18 maanden indien het gebreken aan de installatie betreft conform artikel 18 van de AVIC. Artikel 18.4 laat zien in welke gevallen deze garantie is uitgesloten zoals bijvoorbeeld als er gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft. Periodiek onderhoud betreft tenmisnte 1 maal onderhoud per 9 maanden. Een onderhoudscontract is af te sluiten bij 50five op https://www.50five.com/nl-nl/e-mobility.

50five kan enkel de fabrieksgarantie met de fabrikanten oppakken en is niet verantwoordelijk voor de installatiegarantie van derden. Onder garantie vallen geen arbeidsuren en/of voorrijkosten, mits er een onderhoudscontract is afgesloten.

Aansprakelijkheid

50five heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor directe letsel- en zaakschade. 50five is alleen aansprakelijk voor directe schade conform AVIC. In geval van een migratie en/of overname van een reeds geinstalleerd laadstation, is 50five niet aansprakelijk voor eventuele schade. Indien het laadstation defect raakt t.t.v. migratie of overname en daarmee gerepareerd of vervangen dient te worden, zijn de kosten ten alle tijden voor de klant. 50five neemt de garantie van de installatie of de laadobjecten niet over middels een onderhoudscontract.

Veiligheid

 • Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel opdrachtgever als 50five.

 • De opdrachtgever staat ervoor in dat de omstandigheden, waaronder werknemers van 50five of onderaannemers de werkzaamheden verrichten op het terrein of het werk van opdrachtgever, voldoen aan de daaraan te stellen (wettelijke) veiligheidseisen, minimaal gelijk aan de veiligheid die de opdrachtgever ook voor zijn eigen werknemers dient te waarborgen.

 • Het is voor de veiligheid van uw eigen medewerkers en de medewerkers van 50five noodzakelijk de eventuele risico’s aan het werken in het betreffende object, gebouw en/of installatie te inventariseren. In dat kader dient 50five vooraf eenduidig geïnformeerd te worden over de (eventuele) aanwezigheid van asbest en andere risico’s in het betreffende object, gebouw en/of installatie. De uitsluiting van aanwezigheid van asbest is ten alle tijden de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en 50five dient hier voorafgaand aan de installatiewerkzaameheden over geinformeerd te worden. Is asbest aanwezig dan zullen de werkzaamheden, tot later order, worden neergelegd. De daaraan verbonden (extra) kosten, alsmede kosten van stilstand, inefficiëntie en van eventuele overheidsboetes komen voor rekening van de opdrachtgever.

 • Het is voor de veiligheid van u en onze medewerkers noodzakelijk de eventuele risico’s aan het werken in het betreffende object, gebouw en/of installatie te inventariseren. In dat kader dient 50five vooraf eenduidig geïnformeerd te worden over de (eventuele) veiligheidsrisico’s in het betreffende object, gebouw en/of installatie. Als daaruit blijkt dat er sprake is van zware vervuiling of aanwezigheid van c.q. kans op blootstelling aan een gevaarlijke stof, dan zal 50five de werkzaamheden tot nader order niet starten. De daaraan verbonden kosten zoals kosten van stilstand, inefficiëntie en van eventuele overheidsboetes komen voor rekening van de opdrachtgever.

 • Graag ontvangen wij van de opdrachtgever documentatie waaruit blijkt dat de aanwezige veiligheidsrisico’s in uw object, gebouw en/of installatie zijn onderzocht, zoals bijvoorbeeld een asbestinventarisatierapport dat qua type en scope is afgestemd op onze werkzaamheden of een RI&E, en waaruit blijkt dat onze medewerkers veilig kunnen werken.

 • Wanneer er sprake is van explosiegevaarlijke ruimtes in de werkomgeving, dan zal de opdrachtgever het explosieveiligheidsdocument voor aanvang van het werk verstrekken. Betreffende veiligheidsmaatregelen waar aanvullende kosten uit voortkomen (waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen) zijn voor rekening opdrachtgever of worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Overige voorwaarden

Bij onze werkzaamheden ten behoeve van het genoemde project, hanteren wij de volgende randvoorwaarden (in eerdergenoemde prijs zijn geen kosten opgenomen voor, en zijn uitgesloten van, deze offerte):

 • In geval van preventief onderhoud of een storing zijn materialen en onderdelen niet inbegrepen, benodigde materialen zullen ten alle tijden worden gefactureerd;

 • Aanpassingen/ reparatiewerkzaamheden tot maximaal 125 EUR (incl btw) worden direct uitgevoerd indien mogelijk. Voor deze werkzaamheden is voorafgaand aan deze werkzaamheden geen akkoord benodigd vanuit opdrachtgever.

 • Indien de installatie gebrekkig is geïnstalleerd door een derde, heeft 50five te allen tijde de optie de installatie niet in beheer te nemen en zicht terug te trekken uit de overeenkomst;

 • Uren t.b.v. storingen zijn gemaximaliseerd op 4 werkuren op locatie; buiten deze uren zal het reguliere tarief á € 84,70 incl. BTW per uur gerekend worden;

 • 50five is niet verantwoordelijk voor de netbeheerdersaansluiting, denkend aan voldoende capaciteit;

 • 50five is niet verantwoordelijk voor alle niet-elektrotechnische werkzaamheden zoals hak-, breek-, timmer-, schilder-, teken-, metsel-, en stukadoorswerkzaamheden;

 • Voorzieningen op last van brandweer, Wet Milieubeheer of enige andere regelgeving;

 • Wachturen en kosten ontstaan door het niet kunnen verrichten van werkzaamheden op het afgesproken tijdstip, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht;

 • Het eventuele herstel van de netbeheerderszegel bij het ontbreken van een hoofdschakelaar;

 • Asbestinventarisatie;

 • Kosten voor aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen buiten standaard PBM’s helm, werkkleding, schoenen en bril.

50five levert de installatie op volgens de geldende NEN-normen. Dit houdt in dat bij inbedrijfstelling van laadpunt(en) installatietesten worden uitgevoerd. Als één of meerdere testen uitwijzen dat de installatie onveilig is, wordt het laadpunt niet in bedrijf gesteld voordat het risico is verholpen. Eventueel bijkomende kosten kan 50five niet accepteren en zijn voor rekening van de opdrachtgever. 50five creëert ter beveiliging van het laadpunt één of meerdere aparte groepen. Hiervoor moet de hoofdschakelaar worden uitgezet en wordt tijdelijk de stroomvoorziening onderbroken. Eventuele (gevolg)-schades als gevolg van het uitzetten van de hoofdschakelaar kan 50five niet accepteren.

50five gaat ervan uit dat:

 • Wij de werkzaamheden in een aaneengesloten periode zonder onderbreking kunnen uitvoeren in normale daguren (acht uur per dag) tussen 08.00 uur en 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag.

 • De door u aangeleverde schouwgegevens juist zijn; indien de situatie afwijkt worden meerkosten in rekening worden gebracht.

 • De capaciteit van de meterkast toereikend is voor het benodigde vermogen van het gekozen laadpunt. U bent hier zelf verantwoordelijk voor;

 • Er voldoende vrije ruimte aanwezig is in en om de installatie voor het uitvoeren van de werkzaamheden. U dient hier zorg voor te dragen.

Indien de hierboven beschreven uitgangspunten onjuist zijn dan zijn hier extra kosten aan verbonden.